ถาม - ตอบ

คุณสามารถถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน ทั้งพลังงานทางเลือก พลังงานไฟฟ้า Electrical energy  พลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ Solar cell  รถพลังงานไฟฟ้า Electric car  Electric Vehicle EV น้ำมัน  แก๊ส  LPG/NGV ไบโอดีเซล เอทานอล  เชื้อเพลิงชีวภาพ เรายินดีจะตอบทุกคำถาม และหวังว่าคำตอบของเราจะมีค่าสำหรับทุกคนที่เข้ามาอ่าน ถาม-ตอบ ไม่มากก็น้อย 

พลังงานหมุนเวียนคือ พลังงานที่ได้จากธรรมชาติรอบตัวเรา หามาใช้ได้ไม่มีวันหมด ซึ่งสามารถสร้างทดแทนได้ในช่วงเวลาสั้นๆ โดยธรรมชาติหลังจากมีการใช้ไป จึงมีหลายชื่อที่ใช้เรียก - พลังงานทดแทนและพลังงานใช้ไม่หมด รวมถึงพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียว เนื่องจากไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง ยกตัวอย่างของพลังงาน ได้แก่ พลังงานชีวมวล, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังน้ำ, พลังงานคลื่นในทะเล, พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง, พลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานไฮโดรเจน ฯลฯ

พลังงานชีวมวล คือ พลังงานที่สะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถนำมาใช้ทำงานได้ เช่น ต้นไม้ กิ่งไม้ หรือเศษวัสดุจากการเกษตรหรืออุตสาหกรรม เช่น แกลบ ฟาง ชานอ้อย ขี้เลื่อย เศษไม้ เปลือกไม้ มูลสัตว์ รวมทั้งของเหลือหรือขยะจากครัวเรือนมนุษย์

ชีวมวล คือ สารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานเชื้อเพลิงได้ ได้แก่ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ยางพารา หรือไม้ยูคาลิปตัส กากปาล์ม ต้นปาล์ม ทะลายปาล์ม เหง้ามันสำปะหลัง ซังข้าวโพด กำลามะพร้าว กาบมะพร้าว เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักแต่สามารถรองรับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ เป็นเชื้อเพลิงเสริมได้อีกด้วย